فاطمه مختاری, نویسنده در آکادمی سرمایه دیجیتال

فاطمه مختاری